Güvenlik sendikaları için üzücü haber

Güvenlik sendikaları için üzücü haber

Özel güvenlik görevlileri, 30 Ekim 2020’den itibaren kendi iş kollarına ait güvenlik sendikalarından çıkacak. 19’uncu iş kollarındaki değil belediyenin 20’nci iş kolundaki genel işler ile ilgili iş kolundaki sendikalara geçiş yapmak zorunda kalacak, hiçbir şekilde güvenlik sendikasına üye olamayacak

03 Aralık 2019 - 21:30

Kamuda KHK ile kadroya geçen özel güvenlik görevlileri, 30 Ekim 2020’den itibaren kendi iş kollarına ait güvenlik sendikalarından çıkacak, çalıştıkları iş yerinin bağlı olduğu iş kolundaki sendikalara geçebilecek. Güvenlik çalışanlarının kanunda belirtilen kendi 19’uncu iş kollarındaki sendikal üyelikleri, bu tarihten itibaren iş kolu değişikliğinden dolayı düşecek. Güvenlikçiler, sadece bağlı bulundukları kamu kurumunun örgütlendiği iş kolundaki sendikalara üye olabilecek. Örneğin hastanelerde çalışan güvenlikçiler sadece sağlık sendikalarına, belediyede çalışanlar sadece belediye ile ilgili sendikalara üye olabilecek.
 
3 il şanslı
Öte yandan bazı belediyelerde ise durum biraz farklı. Örneğin İstanbul, Konya ve Ankara gibi çok büyük belediyelerde; “sadece güvenlik görevlilerinin istihdam edildiği ve güvenlikçilere özgü” belediye şirketleri bulunuyor. Bu belediyelerde her birimin personeli, ayrı ayrı kurulmuş belediye şirketlerinde örgütlü olarak yer alıyor. Bu tip, her meslek için ayrı ayrı istihdam şirketi olan belediyelerde güvenlik görevlileri;sadece bir şirkette ve sadece güvenlikçiler olarak tek bir şirkette örgütlü oldukları için, kendi mesleklerine ait 19’ncu iş kolundaki güvenlik sendikalarına üye olmaya devam edecek.
 
Antalya’ya kötü haber
Ne var ki bu istisna Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler ve ilçe belediyeleri için geçerli değil. Bu belediyelerde; meslek ayırt etmeksizin taşerondan gelen tüm personel; insan kaynakları ile ilgilenen tek bir belediye şirketine bağlı bulunuyor. Bu tip yerlerde güvenlik görevlilerinin sendikasının yetkisi düşmüş olacak. Özel güvenlik görevlileri, kendi 19’uncu iş kollarındaki değil belediyenin 20’nci iş kolundaki genel işler ile ilgili iş kolundaki sendikalara geçiş yapmak zorunda kalacak, hiçbir şekilde güvenlik sendikasına üye olamayacak. Haliyle bu sendikalar kamudaki üyelerinden aidat toplayamayacak, üye yapamayacak belki de kapısına kilit vuracak.

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • Duygun yarsuvat
  1 ay önce
  Güvenlikçiler diye bir tabirmi var sayin andavallar ? Güvenlik görevlileridir o demek istediğiniz. Haber yapiyorsunuz düzgün yapın. Ve ek olarak biz istanbulda bir belediyede çalışıyoruz. 2 senedir ne zamlar verildi ne haklar. Kendi sendikamiz senelerdir dava sürecinde ve suan belediyenin belirledigi bir sendikaya gecis yaptiriliyoruz. Ne hak verilecek ne maaş verilecek bilmiyoruz. Statümüz korunmuyor. Güvenlik görevlisi olarak görünmeyeceğiz sendikada. Hem hak hukuk adalet diyip hemde hak hukuk adaleti yemeleri trajikomik.
 • Boykotman
  1 ay önce
  Şu ülkede dogmamiz suçmus demekki . Ne şansız milletiz hiç kimse emekçinin ağır işçinin yanında değil . Seçim geldimi vaadler ya***lar ardı ardına gelir. Seçim olduktan sonra bir tanesini meydanda göremezsin nasıl Allah\'a hesap vereceksiniz siz anlamadım.
 • ali kınık
  1 yıl önce
  T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-202.99-12821456 Tarih: 23/10/2020 Konu: İşkolu Kodu Değişikliği GENELGE 2020/43 Resmi Gazete’nin 24/10/2017 tarihli ve 30280 sayısında yayın***an Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Geçici 7 nci madde, 127 ncı maddesi ile de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye Geçici 23, 24, 25 inci maddeler eklenmiş ve 4734 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta o***ların kadroya geçiş işlemleri yapılmıştır. Kadroya geçirilen ve geçiş hükümleri 30/06/2020 tarihinde sona eren 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24 üncü madde gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde alt işveren işçileriyle ilgili tescil edilen işyerlerinin işkolu kodlarının değiştirilmesi işlemleri 2020/23 sayılı genelge ile açık***mıştır. Bu sefer, Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2020 tarihli 2246651 sayılı yazısında; 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23 üncü madde uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Yüksek Hakem Kurulunca karar bağ***mış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerinin Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde i*** edilmiş olduğu, bu hükümlerin geçici 23 üncü madde kapsamındaki idareler için 31/10/2020 tarihine kadar uygu***masının kararlaştırıldığı, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır” hükmüne amir olmasından, Bakanlığımızca i*** edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK’de yer a*** hükme göre yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği hususunun ilgili makamlara ivedilikle bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Ş.Abacı) Kurumumuzca yayın***an 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde iş kolu değişikliklerinin nasıl yapılacağı açık***mıştır. İlgili genelgede; “İşyeri tescil işlemleri sırasında işkolu kodlarının hatalı verilmesinin, dolayısıyla işverenlerce sonradan düzeltilmesine yönelik başvuruda bulunulmasına neden olunmamasını teminen yeni tescil edilecek işyerleri için gönderilen işyeri bildirgelerindeki işkolu kodlarının ve işin mahiyetinin uyumlu olup olmadıkları tescili istenilen işyerinin vergi mükellefiyeti olup olmamasına göre ünite tarafından kontrol edilecektir; İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunması durumunda; a. “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kul***ı***lar/e-Vergi Levhası Sorgulama” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek işyeri bildirgesinde belirtilen işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer a*** işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer a*** iş kolu kodu, b. “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kul***ı***lar/e-Vergi Levhası” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek işyeri bildirgesinde belirtilen işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer a*** işyeri adresinden farklı olması durumunda işyeri bildirgesi verilen işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden işkolu kodunu gösteren resmi yazının ibraz edilmesi istenilerek, bu belgede belirtilen işkolu kodu, tescil işleminde esas alınacaktır. İlgili vergi dairesinden alınan yazıda belirtilen işkolu kodunun veya “e-vergi levhası” ekranından yapı*** sorgulama sonucunda ekrana gelen iş kolu kodunun, işyeri bildirgesi verilen işyerinin iş kolu kodundan farklı olduğunun anlaşılması halinde ilgili vergi dairesince işkolu kodu değiştirilmediği sürece vergi dairesinin kayıtları esas alınacaktır. İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunmaması durumunda (“e-vergi levhası” ekranında kaydı bulunmayan işverenlerce); İşyeri bildirgesi verilen işyerinin iş kolu kodu ve yapı*** işin uyumlu olup olmadığı ünite tarafından değerlendirilecek ve herhangi bir ihbar, şüphe ve şikayet olmaması halinde işyeri bildirgesinde belirtilen iş kolu kodu esas alınacak ihbar, şüphe ve şikayet olması halinde ise iş kolu kodunun belirlenmesi amacıyla işkolu kodunun tespiti amacıyla durum denetim ve kontrolle görevli memurlara intikal ettirilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre; daha önce kadroya geçirilen ve geçiş hükümleri 31/10/2020 tarihinde sona erecek o*** 696 KHK sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23 üncü maddesi gereğince 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer a*** kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunların döner sermayeli kuruluşlarında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer a*** idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında alt işveren işçileri ile ilgili tescil edilen işyerlerini işkolu kodlarının değiştirilmesinin talep edilmesi halinde; yukarıda belirtilen 2020/20 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılması, bu kapsamda geçiş döneminde yeni tescil edilen işyerinin işkolu kodunun yapı*** işe uygun ana işkolu kodu ile değiştirilmesi veya geçiş döneminde tescil edilen işyerindeki sigortalıların, nakil koduyla varsa esas işin tescilli olduğu işyeri dosyasına aktarılması şeklinde işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim. İsmail YILMAZ Kurum Başkan V SGK
 • Can Toprak
  1 yıl önce
  Bu bilgi hangi kurumdan edinildi.Haber içeriğinde kaynak belirtilmemiş
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Küçükkuru, “Altınbeşik Mağarası Kış Aylarında da Ziyaretçiye Açık”
Küçükkuru, “Altınbeşik Mağarası Kış Aylarında da...
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesine TÜBİTAK Teşvik Ödülü
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesine TÜBİTAK Teşvik Ödülü